Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Polityka prywatności
Tuesday, 26 March 2013 11:30
There are no translations available.

Polityka prywatności Uniwersytetu Wrocławskiego

 

I. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w serwisach Uniwersytetu Wrocławskiego

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), zwanym dalej RODO, w Uniwersytecie Wrocławskim obowiązują następujące zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe muszą być:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”); 
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”); 
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”); 
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”); 
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”); 
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Uczelnia jest odpowiedzialna za przestrzeganie powyższych przepisów i wykonując swoje obowiązki dokłada wszelkich starań, aby wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”), w szczególności dokumentując podejmowane działania i podejmowane decyzje w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Zgodnie z RODO, przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

3. Zgodnie z RODO, zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 9 ust. 2 RODO.

4. Zgodnie z RODO, przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 RODO wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Wszelkie kompletne rejestry wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem władz publicznych.

5. Uniwersytet Wrocławski realizując politykę prywatności, dba o prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności poprzez:

 1. przejrzystość komunikacji, co oznacza dążenie, by informacje przekazywane były w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem;
 2. udzielanie informacji i dostępu do danych osobowych;
 3. sprostowania i usuwania danych;
 4. realizację prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych. 

6. Uczelnia wykonuje wszystkie obowiązki przewidziane w RODO i innych przepisach dotyczących ochrony danych, jako administrator lub współadministrator i gdy ma to zastosowanie, jako podmiot przetwarzający, w szczególności:

 1. uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Uczelnia wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane;
 2. uwzględniana jest ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych; 
 3. podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia Uczelni lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie Uczelni, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego; 
 4. poprzez podejście procesowe i rejestrowanie czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania; 
 5. poprzez podejście oparte na ryzyku i zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, w tym: 
  1. bezpieczeństwo przetwarzania; 
  2. zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu; 
  3. zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych;
  4. ocenę skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym;
  5. wyznaczenie inspektora ochrony danych.

7. Uczelnia przestrzega określonych w RODO zasad przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Uczelnia przestrzega norm prawnych, wynikających z przepisów RODO dotyczących szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem oraz wszystkich innych przepisów odnoszących się do przetwarzania danych osobowych.

II. Spełnianie obowiązków informacyjnych w serwisach Uniwersytetu Wrocławskiego

1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

4. Przedstawienie osobom, których dane osobowe Uczelnia gromadzi, pozostałych informacji określonych w art. 13 RODO odbywa podczas pozyskiwania tych danych, w szczególności podczas pozyskiwania za pośrednictwem serwisów Uniwersytetu Wrocławskiego;

5. W razie zaistnienia sytuacji określonej w art. 14 RODO, Uczelnia przekazuje osobom, których dane osobowe gromadzi, informacje określone w tym artykule.

 

Informacja dotycząca plików cookies

 

Przez korzystanie z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub opuścić powyższą stronę internetową.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Używamy ciasteczek w różnych celach:

 • by strona działała szybciej i była łatwiejsze w użyciu,
 • aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na naszych stronach do Twoich oczekiwań i zainteresowań,
 • do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Na naszych stronach mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z naszych stron. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Rodzaje ciasteczek używanych na naszych stronach

Konieczne do działania stron - Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych stron, pozwalają Ci na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.
Poprawiające wydajność - Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają z naszych stron poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie stron.
Poprawiające funkcjonalność - Zapamiętywanie Twoich ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym jesteś, personalizowanie ustawienia treści) by dostarczyć Ci bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają Ci również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.
Reklamowe - Dostarczanie Ci reklam odpowiadających Twoim zainteresowaniom oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy. Te ciasteczka pozwalają nam także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Tak, korzystając z naszych stron możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter, a także od firm realizujących na naszych stronach kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów stron bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania ich zawartości.